Verplicht basiscontract Arbodienstverlener

Is het contract met uw Arbodienstverlener nog actueel? Voldoet het aan de eisen die de Arbeidsomstandighedenwet stelt? Vanaf 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd en is het basiscontract met deskundige arbodienstverleners wettelijk verplicht. Arbodiensten en Bedrijfsartsen krijgen hierdoor duidelijker als onafhankelijk adviseur een centrale rol bij de verzuimbegeleiding. De wetswijziging heeft tot doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers te versterken, bij het vorm- en inhoud geven aan de arbeidsomstandigheden. Het basiscontract geeft helderheid voor alle partijen; het beschermt werknemers en biedt werkgevers handvatten.

De wet geeft noemt eisen waaraan het basiscontract met de bedrijfsarts moet voldoen. Hierbij worden onder meer genoemd: instellen van een open spreekuur; mogelijkheid voor een second opinion; werkplekbezoek door de bedrijfsarts; het opsporen- en melden van beroepsziekten; het instellen van een klachtenprocedure bij de bedrijfsarts.

OVAL (brancheorganisatie voor duurzame inzetbaarheid), bundelt de krachten van dienstverleners op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit. Zij heeft als hulpmiddel een checklist opgesteld met punten waaraan het basiscontract met arbodienstverleners moet voldoen. Daarin staat ook informatie over de rol van de OR, het aanstellen van een participatiemedewerker en de toetsing van de verplichte RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

De Inspectie SZW zal de naleving van de verplichting tot het afsluiten van een basiscontract in hun controles gaan meenemen. Ook krijgt zij bevoegdheden om boetes op te leggen, wanneer de wet niet wordt nageleefd. Bedrijven krijgen in de Arbeidsomstandighedenwet nog één jaar de tijd (tot 1 juli 2018) om hun contracten met arbodienstverleners aan te passen tot basiscontract.

Deze link verwijst u naar Arboportaal van het Ministerie van SZW, opent in een nieuw venster, waar u de bijgewerkte OVAL checklist, versie april 2017, kunt downloaden.